kOK LEXMOND PRIVACY VERKLARING

Onze organisatie verzamelt, bewaart en deelt gegevens van onze medewerkers en de medewerkers van onze leveranciers, opdrachtgevers, onderaannemers en andere relaties. Wij hechten grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. In de privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verwerkt, waarom deze worden verwerkt en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. 

Bedrijfsgegevens  

De Kraal Lexmond B.V. / Kok Lexmond B.V.  
Achthoven 23a  
4128 LV Lexmond 
KvK nummer 11043002 
Tel. 0347-341622 / info@koklexmond.nl 

Deze privacyverklaring geldt tevens voor alle overige, aan De Kraal Lexmond B.V., gelieerde bedrijven.  

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Onze organisatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Denk hierbij aan contactgegevens van medewerkers van (potentiele) opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers.  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Bankrekeningnummer 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt  


Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. 

Doelen en grondslagen 

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • het aanbieden en uitvoeren van diensten; 
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten; 
 • contact met u op te kunnen nemen indien nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
 • betalingen af te handelen; 
 • versturen van nieuwsbrieven en andere publicaties; 
 • om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten; 
 • het uitvoeren van de administratie. 


Voor het bereiken van voorgaande doelen hebben wij de volgende grondslagen:  

 • Omdat de betrokkene daar zelf toestemming voor heeft gegeven, bijvoorbeeld door het aanmelden voor de onze nieuwsbrief; 
 • Omdat we een overeenkomst uitvoeren, zoals een arbeidsovereenkomst of een (onder)aannemingsovereenkomst; 
 • Omdat we een wettelijke verplichting hebben om gegevens te verzamelen, zoals ten behoeve van de afdracht van sociale lasten en premies, de Wet Ketenaansprakelijkheid en de Wet Arbeid Vreemdelingen; 
 • Omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens te verzamelen en te delen, bijvoorbeeld bij opleidingen en certificaten om onze kwaliteiten aan te kunnen tonen.  


Cameratoezicht 

Wij maken gebruik van cameratoezicht voor zover noodzakelijk om onze eigendommen te beveiligen en onze medewerkers te beschermen. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten en overeenkomsten delen wij in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij onder meer de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten. In dergelijke situaties wordt u op de hoogte gesteld. 

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij, indien nodig, een verwerkersovereenkomst. Hiermee streven wij naar  een zelfde niveau van beveiliging en zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. Onze organisatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze salarisverwerker. Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het Burgerservicenummer in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid. 

Cookies 

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zicht afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Social media 

Op onze website staan buttons van social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn, zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. 

Medewerkers  

Onze organisatie heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van persoons- en bedrijfsgegevens. Alleen de medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan. 

Beveiliging gegevens 

Wij nemen de bescherming van persoonsgegeven serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via de contactgegevens onder aan deze privacyverklaring. 

Uw rechten 

Ten aanzien van uw persoonsgegevens die wij verwerken heeft u een aantal rechten.  

Recht op inzage U heeft het recht om uw gegevens op te vragen die door ons worden verwerkt. 

Recht op rectificatie Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten aanpassen of aanvullen. 

Recht op overdracht U mag ons verzoeken bepaalde gegevens over te dragen aan u of een ander bedrijf. 

Recht op vergetelheid U mag ons verzoeken om gegevens over u te verwijderen. 

Recht op beperking U mag ons verzoeken om minder gegevens over u te verwerken. 

Recht op bezwaar U mag bezwaar maken tegen onze gegevensverwerking. 

Bovenstaande rechten kunnen niet altijd worden uitgeoefend. Wij zijn soms wettelijk verplicht om (persoons)gegevens te bewaren. Afhankelijk van de aard van het verzoek zullen wij een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Het streven is om binnen een week te reageren. 

U kunt een beroep doen op uw rechten door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met onze organisatie. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Daarnaast helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Vragen 

Heeft u toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens: 

Naam contactpersoon (Functionaris Gegevensbescherming): Judith Kok 
E-mailadres: info@koklexmond.nl 
Telefoonnummer: 0347-341622 

Laatst gewijzigd op: 28 november 2022 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op onze website gepubliceerd.